PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní informace

Registr práv a povinností slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj, nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to právo ze zákona.

V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. za jakým účelem se na referenční údaje v ostatních ZR dotazoval či je mě měnil. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem na data o něm vedená v ZR nahlížel, dotazoval se na ně nebo je editoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.

Obsahem RPP jsou:

Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku.

Referenční údaje o právech a povinnostech osob a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Referenční údaje vedené v registru práv a povinností (§ 50, 51,52):

 • a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník agend“),
 • b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

(1) Referenčním údajem o agendě orgánu veřejné moci je:

 • a)název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,
 • b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje,
 • c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě,
 • d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení,
 • e) název ústředního správního úřadu nebo jiného správního úřadu s celostátní působností, jehoţ agenda byla registrována, a identifikátor tohoto orgánu,
 • f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy registrovány, a identifikátor příslušného orgánu,
 • g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným,
 • h) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy,
 • i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,
 • j) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi,
 • k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce.

(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou: 

 • a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde,
 • b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,
 • c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.