PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Časté otázky

  1. Okresní Agrární komora Šumperk, ani jiné agrární komory nemají statut subjektu veřejné moci. Prosím tedy o odůvodnění Vaší žádosti o registraci v tomto formuláři. K dotazu ve věci postupu při připojování k vnějšímu rozhraní ISZR: S účinností zákona č. 263/2011 Sb., který změnil zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, jste se stali dalším z možných kontaktních míst veřejné správy (Czech Pointem). Vyplývá to z nového ustanovení § 8b novelizovaného zákona. Okresní Agrární komora může (ale nemusí) požádat Ministerstvo vnitra o autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. Musí k tomu splnit věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky. Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení autorizace do 3 měsíců ode dne jejího podání. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a banka za tuto autorizaci platí poplatek 2 000 000 Kč za kalendářní rok. Je tedy na Vašem rozhodnutí, zda o "zřízení Czech Pointu" požádáte nebo ne.  Ministerstvo vnitra obecně po registraci každé agendy vyzývá všechny OVM, které podle konkrétního zákona vykonávají konkrétní agendu, aby oznámili svou působnost v této agendě.  Pokud OVM vykonává v rámci agendy alespoň jednu činnost, potom musí ve všech položkách "Počet úředních osob podílejících se na výkonu dané činnostní role" vyplnit nejméně "1" (údaj nesmí zůstat nevyplněn, "0" se vyplňuje pro případy, že OVM může činnost vykonávat, ale nemusí, např. zřízení obecní policie). Pokud však v agendě podle právního předpisu nemá subjekt postavení OVM  vůbec (tj. nevykonává v rámci agendy žádnou z činnostních rolí), nemusí na výzvu k oznámení působnosti v agendě reagovat, může ji ignorovat.
  2. Jsou školy OVM? Ano jsou. Více informací Aktualizovaný postup škol a školských zařízení pro aktivaci datových schránek typu OVM a pro oznámení jejich působnosti v agendách
  3. Musí být identifikátor rozhodnutí v rámci agendy jednoznačný? ANO (identifikátor je složen z OVM + agenda + číslo rozhodnutí).
  4. Podnikatelský subjekt neukončí činnost, ale pouze ji přeruší - promítne se tato skutečnost do ROS? Platí obecně, že každá změna referenčního údaje se zaznamená do RPP. V tomto případě je referenčním údajem "právní stav" (§ 26 odst. 2 písm. i zákona č. 111/2009 Sb.).
  5. Dle vyjádření našeho Odboru vnitřních věci činnosti, které jsou uvedeny v agendě spadají pod ČSÚ. Prosím o potvrzení, že máme opravdu tyto činnosti zajišťovat jako statutární město, a že se nejedná opět o omyl jako v případě agend A49 a A5. Ano, máte.  S případnými dotazy se obraťte na kontaktní osobu ohlašovatele - Českého statistického úřadu  - pro tuto agendu, p.Ing. Josefa Škrábala, tel. 274052189, e-mail josef.skrabal@czso_cz .
  6. Obec XY má provést registraci u všech agend?  Podle čeho máme chtít oznámit působnost, které agendy mají jedničkové obce oznámit? Oznámení o vykonávání působnosti v agendě provádějte dle dokumentu uveřejněného na stránkách Správy základních registrů. Ve výpisu AIS RPP Působnostní se po přihlášení objeví seznam všech agend, ke kterým dané OVM má vykonávat působnost.  Mohou se objevit i takové agendy, ke kterým má OVM uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o vykonávání působnosti prostřednictvím jiného OVM. Takovouto agendu musí oznámit to OVM, kterému tato působnost dle zákonných předpisů přísluší. Příslušné počty úředních osob si musí vyžádat u OVM, které za ně působnost vykonává.  Zjednodušeně řečeno, ve výpisu by se neměla objevit agenda, kterou dle zákona nevykonáváte. V případě, že se tak stane a vy jste si zcela jisti, že Vám agenda ze zákona nenáleží, pak takovouto agendu ignorujte. 
  7. Je nutné, aby informační systém  přistupující do základních registrů byl atestováno jako infomační systém veřejné správy? Každý IS přistupující k ZR musí být ISVS registrovaný podle zákona 365/200 Sb. AIS jsou pouze ty IS, pomocí nichž je vykonávána státní správa. Spisová služba tedy AIS je, ostatní zmiňované systémy nejspíše ne (pokud nevykonávají st. správu).
  8. Jaký je termín přihlášení OVM k působnosti v agendách? Termín, ve kterém musí orgán veřejné moci oznámit Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě je stanoven na 30 dnů ode dne registrace agendy.  Vyplývá to z ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Tuto informaci naleznete na str. 4 v příručce "Popis procesu oznámení o vykonávání působnosti agendě" , která je uveřejněna na webových stránkách Správy základních registrů  (http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti).
  9. Vadně nastavená činnost v agendě A409 - Správa státních hranic. Činnost CR1484 - Vyjadřování se ke stavbám náleží MVCR? Vážené paní, vážení pánové, odpovídám na níže uvedený dotaz zástupce Moravskoslezského kraje o vadném nastavení činnosti CR1484 v agendě A409.Tato činnost opravdu náleží Ministerstvu vnitra, které se ale ke stavbám umístěným v bezprostřední blízkosti státních hranic vyjadřuje pouze z hlediska, zda stavba má či nemá vliv na průběh a vyznačení státních hranic. Nevyjadřuje se však ke stavbě samotné.   Krajský úřad si zaregistruje činnosti v rámci dalších agend z hlediska vyjadřování se ke stavbám jako takovým, i když se nacházejí v bezprostřední blízkosti státních hranic.  Zmíněná činnost CR1484 není předmětem registrace Krajského úřadu.